Report dead links to pentaedron@gmail.com
Twingly BlogRank
I heart FeedBurner

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Αλκίνοος Δημοκρατία Αρήτη
ΚΥΑΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

.

Αλκίνοος Δημοκρατία Αρήτη με κήπους και καρποφόρα δένδρα θαυμαστά και τα περίτεχνα έργα του Ήφαιστου
να την κοσμούν στα Προπύλαια τα Υψηλά!

Η Δημοκρατία, μία έννοια τελείως παρεξηγημένη, έχει καταντήσει μαντζούνι στα χέρια του καθενός που την μαζεύει ή την απλώνει κατά το δοκούν και αναλόγως των βλέψεων ή των συμφερόντων του. Ελάχιστοι απ’ όσους αναφέρονται σ’ αυτήν – υποστηρικτές ή επικριτές της – γνωρίζουν στην πραγματικότητα περί τίνος ομιλούν και συνήθως την καταντούν χοάνη όπου… εναποθέτουν τα πάντα και τίποτα

Φίλτατοι συνέλληνες , αδελφοί καί πατριώτες ,
χαίρετε καί ευδαιμονείτε .
Από τά περισσότερα μηνύματα πού ανταλλάσουμε μεταξύ μας , καί από πολλά άλλα , προκύπτει ότι , ευτυχώς ή δυστυχώς , είμεθα από τούς λίγους πού εξακολουθούμε νά ενδιαφερόμεθα διά τήν Πατρίδα μας . Επίσης από αυτά πού συμβαίνουν γύρο μας … προκύπτει ότι τά πράγματα διά τό Έθνος μας πηγαίνουν από τό κακό στό χειρότερο, καί ότι δέν φαίνεται κάτι ή κάποιος /-οι , πού νά επιδιώκουν νά βελτιώσουν τήν κατάστασιν .
Δυστυχώς οι κρατούντες ολιγαρχικοί … , ενδιαφέρονται μόνον διά τά συμφέροντά των καί διά τό πώς θά φανούν αρεστοί εις τούς επικυριάρχους …. , έστω καί άν μέ αυτόν τόν τρόπον εμφανώς “βλάπτουν κ` οι τρείς τους τήν Συρίαν τό ίδιο…”. Από τήν άλλην πάλι, οι επικυρίαρχοι προωθούν, μέ κάθε τρόπον , τούς δικούς των ανθρώπους – πράκτορες – εγκαθέκτους – εξαγορασμένους διά νά προάγουν τά συμφέροντά των … Αφού λοιπόν από όλους αυτούς δέν περιμένουμε κάτι διά τό καλόν τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας, καί εφόσον εννοείται ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων δέν είναι τό μόνον ζητούμενον (ή μήπως είναι … , τρομάρα μας … ), πρέπει επιτέλους νά δράσουμε μόνοι μας , εμείς οι ίδιοι, χωρίς νά περιμένουμε βοήθεια από κάπου ….
Λαμβάνοντες υπ` όψιν τήν μοναδική αδιαμφισβήτητη πηγή γνώσεως , τήν Ελληνικήν γραμματείαν καί κυρίως τήν ιστορίαν , καί διδασκόμενοι από αυτήν , έτσι ώστε νά εφαρμόσουμε τά εξ αυτής διδάγματα επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας (όλβιος εστί όστις ιστορίης έσχε μάθησιν) , συμπεραίνουμε ότι καθ` όλην τήν διάρκειαν τού γνωστού χρόνου καί εφ` όλης τής επιφανείας τής Γής , μίαν καί μόνον μίαν φοράν υπήρξε καί εφηρμόσθη τέτοιο πολιτικό σύστημα , πού αφ` ενός μέν νά εξυπηρετεί … τούς πολλούς … αλλά όχι φυγόπονους … , χωρίς νά βλάπτει ή νά εμποδίζει … τούς ολίγους αρίστους … , αφ` ετέρου δέ νά παρέχει … εις όλους τούς πολίτες … ( αλλά ακόμα καί εις τούς μετοίκους … καί εις τούς δούλους … ) όλες εκείνες τίς προϋποθέσεις καί συνθήκες … ώστε νά διαπρέπουν , νά δημιουργούν , νά αριστουργούν … καί νά ευδαιμονούν … “άνευ μαλακίας” … καί ταυτοχρόνως νά παράγουν πολιτισμόν !!!… ( μήν συγχέετε τήν έννοιαν “πολιτισμός”, ο οποίος παράγεται – δημιουργείται μόνον από ελευθέρους … πολίτες … όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες καί δή οι Αθηναίοι Πολίτες … , δηλαδή είναι Δήμου Έργον … καί είναι πάντοτε υπέρ τού ανθρώπου … καί κατά φύσιν … , μέ τήν έννοιαν “τεχνολογική πρόοδος” , πού πιθανόν νά είναι εναντίον τού ανθρώπου καί παρά φύσιν … , καθώς καί μέ τήν έννοιαν “φυλετικό στοιχείο ή γνώρισμα ή χαρακτηριστικό ” π.χ. ανθρωποφαγία , πολυγαμία , περιτομή , κλειτοριδεκτομή , κτλ. , … , πού μόνον “πολιτιστικά” … δέν δύνανται νά ονομαστούν … ).
Τό πολιτικό σύστημα αυτό ήταν η μοναδική πραγματική δημοκρατία που υπήρξε ποτέ, η Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία , καί τά κύρια χαρακτηριστικά της ήταν :
1) Οι ” ολιγαρχικές εταιρείες “… πού δίχαζαν … τόν Δήμο = τούς πολίτες καί προκαλούσαν έριδες καί μίση … , δηλαδή τά μεταγενεστέρως αποκληθέντα “κόμματα” … , ο κατ` εξοχήν ολιγαρχικός θεσμός … , επινοηθείς καί εφαρμοσθείς … υπό τών επικυριάρχων – τραπεζιτών – εξουσιαστών … εις τήν Αγγλίαν … κατά τήν εποχήν τού Κρόμγουελ … και εφ` εξής … , τά οποία κόμματα κομματίζουν … , δηλαδή κομματιάζουν … τόν λαόν = διαίρει καί βασίλευε … , καί εκτρέφουν καί αναδεικνύουν “κομματόσκυλα” … , ήτοι αργόσχολους … καί παρασίτους … καί ευκόλως εξαγορασίμους … , απηγορεύοντο ” διά ροπάλου… ” ,
2) <<Αιρείσθαι τάς αρχάς πάντας εκ πάντων >> : δηλαδή νά δύνανται νά εκλέγονται εις τάς αρχάς όλοι οι πολίτες μεταξύ όλων τών πολιτών , καί όχι μόνον αυτοί … πού επιλέγει … ο απόλυτος μονάρχης = ο αρχηγός τού κόμματος … ή τής παρατάξεως … , ή αυτοί πού επιλέγονται … καί προωθούνται – προάγονται … ( όπως ακριβώς προάγονται … οι πόρνες … από τούς προαγωγούς των … , κοινώς νταβατζήδες … ) από ” άλλα …” εξωθεσμικά καί πολλάκις αντεθνικά … κέντρα … λήψεως αποφάσεων …. ή από λέσχες … ή εταιρείες … ή …
3) <<Μή δίς τόν αυτόν άρχειν >> : ουδείς λαμβάνει άξίωμα – εξουσία διά δευτέραν φοράν ==> αποκλείονται οι άχρηστοι , οι ανίκανοι , οι παράσιτοι , οι φυγόπονοι , τά “κομματόσκυλα”, κτλ. … καί κυρίως τά “τζάκια“… από τό νά γίνονται επαγγελματίες … πολιτικοί … ή συνδικαλιστές … , οι οποίοι προκειμένου νά διατηρήσουν τήν θέσιν των … ή νά αναρριχηθούν σέ κάποια ανώτερη … , επιδιώκουν καί προσπαθούν … ή νά δημιουργούν προβλήματα είς τήν κοινωνίαν καί εις τούς πολίτας … τά οποία μετά προσφέρονται οι ίδιοι νά επιλύσουν … περιπλέκοντάς τα ακόμη περισσότερον … , ή νά προβαίνουν σέ κάθε είδους παραχωρήσεις … πρός τούς ψηφοφόρους … , ή καί νά υπόκεινται σε οποιεσδήποτε “πιέσεις” …. από τόν οιονδήποτε … , ή …..
4) <<Κληρωτάς είναι τάς αρχάς>> : οι άρχοντες κληρώνονται μεταξύ όλων τών πολιτών … , συνεπώς οι επικυρίαρχοι … δέν δύνανται νά προωθούν … ευκόλως … τούς εγκαθέτους – πράκτορές των … , διότι διά νά επιτύχουν νά κληρώνονται πάντοτε οι “δικοί των” άνθρωποι … , θά έπρεπε όλοι … οι πολίτες , ή τουλάχιστον οι περισσότεροι … νά είναι “δικοί των” …, όπερ ανέφικτον …
5) << Τίς αγορεύειν βούλεται >> , αλλά μέ ισηγορίαν , ισονομίαν καί ισοπολιτείαν …. διά όλους τούς Αθηναίους Πολίτας … , ενώ στήν κυνοβουλευτική ολιγαρχία “αγορεύουν” ( υπαγορεύουν , απαγορεύουν καί γενικώς “αλωνίζουν” … ) μόνον οι κομματικοί … , καί βεβαίως ουδεμία ισονομία καί ισοπολιτεία υπάρχει ….
6) << Λογοδοσία >> τών αρχόντων ανά πάσαν στιγμήν … , εφ` όσον τούς ζητηθεί … , κατά τήν διάρκειαν τής ενιαυσίας θητείας των … , καί υποχρεωτικώς … μετά τήν λήξιν της … , ενώ σήμερα οι άρχοντες είναι ανεξέλεγκτοι καί ασύδοτοι … , έχοντες εξασφαλίσει ισόβια ασυλία …
>> Τό παρελθόν τής Ελλάδος είναι τό μέλλον τής ανθρωπότητος . << Φίλτατοι συνέλληνες Μήν νομίζετε ότι εκείνοι οι Αρχαίοι Αθηναίοι πού επινόησαν καί εφήρμοσαν τήν Δημοκρατία , καί δι` αυτής εδημιούργησαν ανεπανάληπτα “θαύματα” πού ακόμη καί σήμερα εντυπωσιάζουν , ήσαν “ημίθεοι” ή “σοφοί” ή “άγγελοι” ή τέλος πάντων κάποιοι εξαιρετικοί “διανοούμενοι” ή εντόνως “προικισμένοι” άνθρωποι . Ήσαν απλοί γιδοβοσκοί από τάς Αφίδνας ( σημερινά Κιούρκα ) , γεωργοί από τάς Αχαρνάς ( Μενίδι ) , υλοτόμοι από τήν Πάρνηθα καί τήν Πεντέλη ( όχι εμπρηστές καί καταπατητές δασών … ) , μελισσοκόμοι από τόν Υμηττό ( όχι οικοπεδοφάγοι … ) , ψαράδες από τό Φάληρο , αμπελουργοί από τά Μεσόγεια , ελαιουργοί από τό Θριάσιον Πεδίον καί τόν Ελαιώνα ( πού σήμερα τόν καταστρέφουμε … κτίζοντας αθλητικά και εμπορικά κέντρα … ) , ναυτικοί από τόν Πειραιά , τεχνίτες από τόν Κεραμικό καί τήν Ακαδημία ( εκάς τού Δήμου = μακράν τού Δήμου , τής Πόλεως , τού Άστεως , διά νά μήν προκαλείται ρύπανσις εις τούς κατοίκους !!! … ) , κτλ. , κτλ. Όλοι τους όμως ήσαν πολίται πού συμμετείχαν εις τά κοινά τής Πόλεως απ` ευθείας καί όχι μέσω αντιπροσώπων …. << Μόνοι γάρ τόν τε μηδέν τώνδε μετέχοντα , ούκ απράγμονα αλλ` αχρείον νομίζομεν …. >>
Αν δέν προσπαθήσουμε νά επανιδρύσουμε – δημιουργήσουμε καί νά εφαρμόσουμε κάτι παρόμοιο μέ τήν Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία … , διδασκόμενοι καί από τά λάθη της … , οπότε αυτομάτως … περιορίζεται … , αν όχι καταργείται , η δύναμις καί η ασυδοσία … τής ολιγαρχίας … καί τών εγωϊστών – φιλοδόξων – ατομιστών – θεσιθηρών … υποστηρικτών της … , καθώς καί όλων … όσων κρύπτονται … πίσω απ` αυτούς … , μάλλον δέν θά δυνηθούμε νά επιτύχουμε κάτι επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας ….
Εννοείται ότι πρώτα απ` όλα οφείλουμε νά εφαρμόσουμε τήν Άμεση Δημοκρατία ανάμεσά μας … , εάν βουλόμεθα … , άλλως ας αρκεστούμε ( φεύ …) στήν ανταλλαγή μηνυμάτων …
Μήν πείτε ότι αυτό είναι ουτοπιστικόν ή αδύνατον , λόγω τής υπαρχούσης καταστάσεως …. Σκεφτείτε τήν τότε … επικρατούσα κατάστασιν … καί τίς συνθήκες … μετά τά “Ορλοφικά ” τού 1770 … καί μετά τό Συνέδριον τής Βιέννης τού 1815 … καί τήν Ιερά Συμμαχία … του Μέτερνιχ …… Κι` όμως , αφού βεβαίως προϋπήρξαν ο Ρήγας Φερραίος … καί ο Αδαμάντιος Κοραής … καί είχε ιδρυθεί … καί δραστηριοποιηθεί … η “Φιλική Εταιρεία”… , ευρέθησαν κάποιοι “τρελοί” … διά τά δεδομένα τής τότε εποχής … πού ετόλμησαν … καί έτσι εξερράγη η Επανάστασις τού 1821 … , καί μετά από πολλούς αγώνες … καί θυσίες … καί αίμα … καί προδοσίες … καί … “ελευθερωθήκαμε….”( ;;; ) ….. Λάβετε υπ` όψιν ότι στίς 25 Μαρτίου τού 1821 εγένετο η έναρξις τού αγώνος … διά τήν απελευθέρωσιν της Πατρίδος … καί διά τήν παλιγγενεσίαν τού Έθνους … , ο οποίος αγών περατώθη μέν , αλλά δέν τελείωσε εισέτι …. , διότι ναί μέν εκδιώξαμε (;) τόν κατακτητήν (;) εν μέρει … , αλλά δυστυχώς η ολιγαρχία τών παντός είδους κοτζαμπάσηδων , εγκαθέκτων, πρακτόρων, δωσιλόγων, δωσικώλων… , καί προσκυνημένων … όχι απλώς παραμένει … καί διαχειρίζεται … τήν εξουσίαν … πρός όφελός δικό της … καί τών επικυριάρχων … , αλλά πληθαίνει … καί αυξάνεται … , εις βάρος τής Πατρίδος … , καλλιεργώντας κλίμα ενδοτισμού καί ηττοπαθείας καί προάγοντας τόν αφελληνισμόν … μέ κάθε τρόπο … προκειμένου νά ειναι αρεστή εις τούς επικυριάρχους …
Καί βεβαίως ένα τέτοιο είδος ηττοπαθείας καί μοιρολατρείας , πού εντέχνως κάποιοι … καλλιεργούν … , είναι τό νά αναμένουμε … έναν “Φίλιππο Β΄”… ή έναν “Μέγα Αλέξανδρο” … διά νά μάς ¨σώσουν” …
Επαναλαμβάνεται καί επισημαίνεται ότι , αφού διδαχθούμε καί από τά λάθη καί τίς παραλείψεις καί τίς υπερβολές της … , μόνον μέ τήν Άμεση Δημοκρατία … δυνάμεθα νά επιτύχομεν κάτι …. εάν βεβαίως βουλόμεθα νά τήν εφαρμόσουμε … , παραμερίζοντες εγωϊσμούς καί ατομικές φιλοδοξίες …
Καλόν είναι , διά νά αντλήσουμε παραδείγματα πρός άμεση εφαρμογή , νά ξανα-διαβάσουμε τόν “Περικλέους Επιτάφιον “ καί τήν “Αθηναίων Πολιτεία” καί τά “Πολιτικά” τού Αριστοτέλους …..
Έρρωσθε , ομονοείτε … , ορθοφρονείτε … , αγρυπνείτε … καί γρηγορείτε … , οι καιροί ού μενετοί …
// Σύν Αθηνά καί χείρα κίνει …. // Η ισχύς εν τή ενώσει … // Αρχή τού νικάν τό θαρρείν … // …
περισσότερα στο ιστολόγιο ΘΕΣΠΗΣ

.
Θέλει Παιδεία,Αρετή και Τόλμη η Ελευθερία
και … η Δημοκρατία!
Θέλει ενεργούς πολίτες συμμετέχοντες στα κοινά
περιφρουρούντες και υπερασπίζοντας τις αξίες ,τα ιδανικά
και τα οράματα μιας Ιδανικής Πολιτείας τα θαυμαστά.

.

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΟΝ

Ο Γιώργος Φακίτσας κάνει τις αναλύσεις του για τα τρέχοντα πολιτικά θέματα της χώρας μας στο...

Επισκεφτείτε το.!

Οι φίλοι μας. Επισκεφτείτε τους.!!

lavalife contatore visite website counter
Besucherzahler russian girls
website counter

  © Blogger template 'Morning Drink' by Ourblogtemplates.com 2008

  © Modified by Pentaedron 2009

Back to TOP